Základné  informácie  o  nás

Úvodné informácie o nás

POSLANIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA LEVOČA

Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy našej kultúrnej inštitúcie. Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenie mesta, mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Plnenie dlhodobých i nových úloh našej miestnej kultúry, zabezpečenie jej efektívneho rozvoja si vyžaduje odbornú pripravenosť, profesionálnosť, tvorivosť, nové efektívne formy práce, ale i spájanie síl inštitúcií a organizácií, ktoré sú za jej rozvoj zodpovedné. Ponuka programov profesionálnych ale aj neprofesionálnych telies MsKS sa riadi predovšetkým náročnými kritériami kvality v súlade s požiadavkami trhu, ale aj zásadou výchovy kultúrou a pozitívnym ovplyvňovaním vkusu a kultúrnej úrovne občanov ale i návštevníkov Levoče. V tomto smere môžeme zodpovedne konštatovať, že naše mesto a jeho publikum je vysoko hodnotené ako veľmi vyspelé zo strany účinkujúcich zo Slovenska, zahraničia ako i v odborných kruhoch.
Programová štruktúra MsKS obsahuje multižánrovú ponuku zohľadňujúcu viaceré kritériá požiadaviek divákov. V oblasti neprofesionálneho umenia zastrešuje 3 súbory, ktoré organizačne a metodicky riadi. Sú to Dychová hudba mesta Levoča, Levočská divadelná spoločnosť a klub Patchwork.
Organizuje celoštátne prehliadky alternatívneho divadla, krajské prehliadky ochotníckych divadiel, celoštátne prehliadky komornej a symfonickej hudby a pod., ktoré sú v odborných kruhoch vysoko hodnotené. MsKS spolupracuje so ZUŠ, ktorá sa nemalou mierou podieľa na našej programovej štruktúre.
V súčasnosti sa intenzívne venujeme príprave kultúrneho festivalu Dni Majstra Pavla 2008, kde by sme chceli uspokojiť levočanov ale i návštevníkov Levoče obdobnou úrovňou ako po iné roky.
Na jeseň pripravujeme v spolupráci s OZ LBL medzinárodný hudobný festival Levočské Babie Leto, na ktorom budú účinkovať významní slovenskí ale i zahraniční umelci. So zabezpečením našej činnosti súvisí aj možnosť získavania finančných zdrojov z podporných fondov, kde sme tento rok podali 8 projektov a zatiaľ 4 boli vyhodnotené ako úspešné. V spolupráci s mestom Levoča podporujeme taktiež kandidatúru mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, v rámci ktorého realizujeme podporné aktivity.
Tohto roku sme vylepšili webovú stránku MsKS, na ktorej sa nachádza podrobný rozpis aktivít jednotlivých útvarov MsKS a to mestského kina, mestského divadla a mestskej knižnice ( msks.levoca.sk ).
Na záver mi dovoľte vyzvať všetkých obyvateľov Levoče k väčšej návštevnosti našich podujatí, pretože z našej strany sa im snažíme ponúknuť kultúru na akú sú zvyknutí a akú si zaslúžia a tým všetci pracovníci MsKS uvidia zmysel našej práce.

Mgr. Ingrid Kamenická
riaditeľka MsKS
 

Zriaďovateľom MsKS je mesto Levoča.
Od 1.1.2008 je MsKS mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov.
Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je štatutárnym orgánom, spravuje a riadi MsKS, rokuje v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú, personálnu a hospodársku činnosť MsKS zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta. Zástupca riaditeľa organizuje prácu v organizačných útvaroch a je priamo podriadený riaditeľovi MsKS. Riadi a zodpovedá za prácu útvarov.

MsKS sa člení na tieto samostatné útvary:


Útvar kultúry a propagácie

Útvar prevádzky MsKS

Ekonomický útvar
 

ŠTATÚT
Doplnok č. 1
Doplnok č. 2

ZRIAĎOVACIA LISTINA

SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM