Podrobnejšie o uskutočnených programoch

...návrat na hlavnú stránku...


 

Táto celonárodná súťaž bola založená roku 1990 pod pôvodným názvom Zorničkin slávik. Jej zakladateľmi boli Dr. Peter Štilicha, básnik a vtedajší šéfredaktor obľúbeného detského časopisu Zornička a operný spevák Peter Dvorský. Od svojho piateho ročníka bola súťaž premenovaná na Slávik Slovenska, s čím súviseli niektoré organizačné zmeny, medziiným napr. otvorenie dvoch súťažných kategórií pre detských spevákov od 7 do 12 rokov. Slávik Slovenska je najstaršou speváckou súťažou pre deti počas trvania samostatného Slovenska.
Speváckej súťaže sa zúčastňujú deti Základných škôl, Základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií na Slovensku


S L Á V I K   S L O V E N S K A   2 0 0 8


P r o p o z í c ie

18. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2008

Občianske združenie Slávik Slovenska vyhlasuje 18. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2008.

P o d m i e n k y   s ú ť a ž e

Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2008 (ďalej SS 2008) sa bude konať v mesiacoch február 2008 – jún 2008. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl (ďalej ZŠ), osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) na Slovensku, a to v troch kategóriách:

A/ v I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií /viď body A-C/.

Súťažiaci v I. a II. kategórii sú povinní spievať dve ľubovoľné piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2008 a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I. a II. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I. a II. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka SS 2008.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si ako druhú pieseň súťažiaci v I. a II. kategórii zvolia zo spevníčkov vydaných v predchádzajúcich ročníkoch SS. Musia však obsahovať aspoň dve slohy.
Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku zapísané, nie sú záväzné. Možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich.

POZOR! ZMENA SÚŤAŽNÝCH PRAVIDIEL V III. KATEGÓRII!

Súťažiaci v III. kategórii interpretujú jednu pieseň a capella, ktorá musí pochádzať zo Spevníčka SS 2008 a musí obsahovať aspoň dve slohy.
Druhú pieseň interpretujú súťažiaci v III. kategórii z repertoáru úprav slovenských ľudových piesní od skladateľa Eugena Suchoňa v sprievode klavíra. Repertoár úprav je súčasťou Spevníčka SS 2008.

Výkonný výbor SS 2008 odporúča rodičom, pedagógom a súťažiacim v I. a II. kategórii, aby pri výbere druhej súťažnej piesne prihliadali na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje.
Výkonný výbor SS 2008 odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike a musí obsahovať aspoň dve slohy.
Súťažiaci v III. kategórii sa riadia vyššie uvedenými pravidlami.
Výkonný výbor SS 2008 žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku súťažiacich
a na rytmickú odlišnosť piesní, t.j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.

Základné – školské kolá

Základné – školské kolá súťaže SS 2008, ktoré organizujú jednotlivé školy, sa uskutočnia najneskôr do 11. apríla 2008.

Hudobný sprievod u súťažiacich v základných - školských kolách nie je podmienkou. Odporúča sa, aby vystúpenia boli s hudobným sprievodom aspoň pri jednej z piesní, vzhľadom na možnú účasť súťažiaceho vo vyšších kolách. Porotu pre školské kolo súťaže vymenuje predstaviteľ usporiadajúce inštitúcie, t.j. riaditeľ ZŠ, gymnázia alebo ZUŠ.
Do okresného kola postupujú iba víťazi základného - školského kola z I., II. a III. kategórie.
Mená víťazov oznámi vedenie usporiadajúcej inštitúcie do troch dní od konania školského kola súťaže príslušnému Krajskému školskému úradu (ďalej KŠÚ), ktorý organizáciou okresného kola poverí vybraný subjekt.

Okresné (obvodné) kolá

Okresné kolá súťaže SS 2008 sa uskutočnia najneskôr do 9. mája 2008.

Okresné (obvodné) kolá súťaže organizujú KŠÚ prostredníctvom poverených škôl, resp. iných subjektov. Termín konania okresných (obvodných) kôl oznámi KŠÚ Výkonnému výboru SS 2008 najneskôr 5 dní od svojho rozhodnutia. Poroty pre okresné kolá, spravidla 3 až 5 členné, vymenuje príslušný KŠÚ.
Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpretovaných piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (à capella). Všetci účastníci okresných kôl súťažia s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musí pochádzať zo Spevníčka SS 2008 a musí obsahovať aspoň dve slohy.
Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. a ďalšom mieste.
Mená víťazov a tým aj postupujúcich do krajského kola oznámi organizátor okresného kola na základe rozhodnutia odbornej poroty príslušnému KŠÚ a Výkonnému výboru SS 2008 najneskôr 5 dní od konania okresného kola.
(Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu slavik.slovenska@chello.sk na jednotnom formulári.)

Krajské kolá

Krajské kolá speváckej súťaže SS 2008 organizujú Krajské školské úrady v spolupráci s Výkonným výborom SS 2008 najneskôr do 23. mája 2008.

Termíny konania krajských kôl súťaže oznámi vedenie KŠÚ Výkonnému výboru SS 2008 do 3 dní od svojho rozhodnutia. Spravidla 3 až 5 člennú porotu vymenuje vedenie príslušného KŠÚ. Výkonný výbor SS 2008 vymenuje do krajskej poroty súťaže svojho zástupcu.
Súťažiaci v krajskom kole I. a II. kategórie SS 2008 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2008 a musí obsahovať aspoň dve slohy.
Súťažiaci v III. kategórii interpretujú jednu pieseň zo Spevníčka SS 2008 a capella a jednu pieseň z výberu úprav slovenských ľudových piesní skladateľa Eugena Suchoňa v sprievode klavíra, zo zoznamu piení v Spevníčku Slávika Slovenska.

Do finálového kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III. kategórie.
Mená víťazov a náhradníkov krajských kôl oznámi KŠÚ Výkonnému výboru SS 2008 vzápätí po skončení krajského kola.
Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2008 a notové zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníčka SS 2008) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci piesne interpretujú.
(Podľa možnosti na predpísanom formulári na adresu slavik.slovenska@chello.sk elektronickou cestou.)

Finálové kolo

Finálové kolo a galakoncert víťazov koncert celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2008 usporiada Občianske združenie SS, Výkonný výbor SS 2008 so spoluorganizátormi vo vybranom meste na Slovensku. Termín konania finálového kola bude oznámený finalistom súťaže písomne a verejnosti prostredníctvom médií a tlačových segmentov.


Finalisti súťaže v I. a II. kategórii interpretujú jednu pieseň v sprievode orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).
V III. súťažnej kategórii súťažiaci interpretujú jednu pieseň a capella a druhú pieseň interpretujú buď v sprievode orchestra alebo so sprievodom klavíra. Výber hudobného sprievodu si určuje súťažiaci sám.
Ústrednú porotu finálového kola v počte najmenej 5 členov vymenuje Výkonný výbor SS 2008.
Ústredná porota na čele s garantom súťaže Petrom Dvorským vyhlási Zlatých, Strieborných a Bronzových slávikov v I., II. a III. kategórii a udelí ďalšie ceny.
Ústredná porota má v právomoci rozdeliť tituly Strieborných Slávikov Slovenska 2008 maximálne pre dvoch finalistov súťaže a Bronzových slávikov Slovenska 2008 maximálne pre troch spevákov na pozíciách finalistov súťaže.
Garant súťaže Peter Dvorský udeľuje svoju osobitnú cenu.
Ústredná porota udelí v III. súťažnej kategórii zvláštnu Cenu Eugena Suchoňa.
Osobitnú cenu udeľuje spravidla aj predstaviteľ mesta, v ktorom sa finále súťaže koná. Mená víťazov speváckej súťaže
SS 2008 oznámi odborná porota verejne na záver finálového kola.
Všetci finalisti celoslovenskej speváckej súťaže súťaže Slávik Slovenska 2008 sa stávajú nositeľmi čestného titulu „Laureát Slávika Slovenska“.

ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE!

Víťazi predchádzajúcich ročníkov, t. j. Zlatí Slávici Slovenska v I., II. a III. kategórii, sa vo svojich kategóriách môžu súťaže zúčastniť iba raz! Môžu však byť ako hostia pozývaní na vystúpenia v rámci galakoncertu víťazov.

(Ďalšie informácie nájdete v Spevníčku Slávik Slovenska 2008.)


Peter Dvorský,
garant súťaže a predseda OZ Slávik Slovenska

Peter Štilicha,
predseda Výkonného výboru SS 2008

V Bratislave 10. decembra 2007

Kontaktná adresa:

Výkonný výbor OZ Slávik Slovenska
Bradlianska 11
811 03 Bratislava
Tel.: 0903 448 518 0905 377 260
E-mail: slavik.slovenska@chello.sk
pstilicha@chello.skVýsledky okresného kola súťaže SLÁVIK SLOVENSKO 2008 dňa 5. mája 2008


I. kategória:
1. miesto - Soňa GROBARČÍKOVÁ - ZŠ Š. Kluberta
2. miesto - Gregor SLODIČÁK - ZŠ G. Haina
3. miesto - Patrícia KRESŤANKOVÁ - ZŠ Sp. Podhradie

II. kategória:
1. miesto - Lea KLIMOVÁ - ZUŠ Levoča
2. miesto - Klaudia PALUŠÁKOVÁ - ZŠ Š. Kluberta
3. miesto - Viktória JURÍKOVÁ - ZUŠ Sp. Podhradie

III. kategória:
1. miesto Katarína HOLOTŇÁKOVÁ - ZŠ J. Francisciho
2. miesto - Denisa KOPANIČÁKOVÁ - ZUŠ Levoča
3. miesto - Michal SAKMÁR - ZUŠ Sp. Podhradie