Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

...návrat na hlavnú stránku...

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1.1.2011.

Zmluvy, faktúry a objednávky
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2017

Správa auditora
Účtovná závierka
Rozbor hospodárenia za rok 2017SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

Správa auditora
Účtovná závierka
Rozbor hospodárenia za rok 2016Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Zastúpený: JUDr. Zuzana Kamenická
IČO: 42080312
DIČ: 2022500040

S í d l o
Obec (mesto): Levoča
PSČ: 054 01
Ulica: Námestie Majstra Pavla
Číslo: 54

 

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 odst. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Informácia: Otváranie obálok

Otváranie obálok s ponukami uchádzačov s označením „Ostatné“ v procese zadávania zákazky na dodanie tovarov s názvom „Digitalizácia kina Úsmev v Levoči

Termín: 17.2.2014 o 14.00 hod.
Miesto: Námestie Majstra Pavla 54, Levoča
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Kamenická
 

Názov VO Forma VO Dátum
zadania VO
Posledný
dokument
Dátum zadania
posledného dokumentu

Digitalizácia kina Úsmev v Levoči

Podlimitná zákazka 27.1.2014 Súťažné podklady
(príloha)
Otváranie obálok
27.1.2014


Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky Čiastkové plnenie podľa plánu
verejného obstarávania áno/nie
Dátum zverejnenia

Dodávka a montáž riadiaceho systému pre riadenie tepelného zdroja v plynovej kotolni v budove divadla

áno 12.9.2013

Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov.

áno 12.9.2013

Renovácia drevených parkiet vrátane lokálnych opráv a vysprávok - 243,40 m2

áno 12.12.2013

Kancelárske potreby

nie 16.12.2013

Tlač a grafická úprava mesačného programového plagátu
Formát plagátu: 430 x 610 cm
Farebný rozsah: 3 farby
Papier: 80 gr - ofset
Počet plagátov: 110 ks/mesiac
Dodacia lehota: k 28. v predchádzajúcom mesiaci
Dodanie podkladov: k 21. v prechádzajúcom mesiaci v elektronickej podobe

áno 29.01.2014

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou realizovaných MsKS v IV. Q. 2013

P.č. Názov predmetu zákazky Hodnota zákazky
s cenami vyššími ako
1 000 eur s DPH
Zmluvný vzťah Identifikácia úspešného
uchádzača
1. Renovácia drevených parkiet vrátane lokálnych opráv a vysprávok – 243,40 m2

6499,34

Zmluva o dielo zverejnená 20.12.2013 Ján Urban, ORBAN Art INTARS PARKET Nová 220/11, 052 01 Spišské Tomášovce
2. Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov

374,23

Objednávka č. 6/1300119 MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany

 

Limity v eurách pre ZNH od 1.10.2013 do 31.12.2013 na obstaranie tovarov: do 10 000 eur bez DPH
služieb: do 10 000 eur bez DPH
stavebných prác: do 20 000 eur bez DPH


ZNH – zákazka s nízkou hodnotou

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 102 Zadávanie ZHN
Odst. 1 „Verejný obstarávateľ pri zadávaní ZHN postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene“.
Odst. 3 „Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní ZHN použiť elektronickú aukciu“.
Odst. 4 „Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o ZHN s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:
a/ hodnotu zákazky
b/ predmet zákazky
c/ identifikáciu úspešného uchádzača“

V Levoči dňa 8.1.2014
Vypracoval:

Gabriela Palubová