Podrobnejšie o NAŠICH KLUBOCH
D Y C H O V Á    H U D B A
...návrat na hlavnú stránku...

Dychová hudba mesta Levoča pri Mestskom kultúrnom stredisku Levoča

ZRIAĎOVACIA LISTINA

I.
Základné ustanovenie
Na základe štatútu Mestského kultúrneho strediska v Levoči, vydaného Mestským úradom podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 14/G/ 1 z 22. 11. 2007 s účinnosťou od 1.1.2008 organizáciou, ktorá plní funkciu informačného, spoločenského a výchovného zariadenia mesta Levoča. Na základe tohto uznesenia patrí pod pôsobnosť tejto organizácie zakladanie súborov, skupín a krúžkov záujmovo umeleckej činnosti.

II.
Poslanie Dychovej hudby mesta Levoča
Poslaním DH je podieľať sa na obohacovaní kultúrneho života v meste, na rozvoji hudobného cítenia občanov a na poskytovaní kvalitnej zábavy. Okrem toho svojou konkrétnou činnosťou bude prispievať v letnom období k hudobnému spestreniu turistickej sezóny v Levoči. DH sa bude prezentovať aj na slávnostných podujatiach mesta i širokého okolia a bude hrať aj na požiadanie občanov ( pohreby, oslavy, výročia...).
Na základe delegovania reprezentuje Levoču v partnerských mestách.

III.
Členstvo v Dychovej hudbe mesta Levoča
Členstvo v DH je dobrovoľné, o prijatí nového člena rozhoduje komisia, ktorú tvorí dirigent, dvaja členovia DH a programový pracovník MsKS. O vylúčení člena rozhodnú hlasovaním členovia kolektívu DH. Povinnosť člena je súkromne a na spoločných skúškach pripravovať sa na verejné vystúpenia, dbať o svoj kvalitný rast, rešpektovať pokyny dirigenta, stmeľovať kolektív, nevyvolávať konfliktné situácie, starať sa a osobne zodpovedať za zverený majetok – hudobný nástroj, stojan, notový materiál a oblečenie.

IV.
Dirigent Dychovej hudby mesta Levoča
Dirigenta DH volia hlasovaním členovia dychovej hudby. Dirigent uzatvára so zriaďovateľom zmluvu na dobu jedného kalendárneho roka, v ktorej sa zaväzuje odborne viesť dychovú hudbu. Jeho povinnosťou je prostredníctvom MsKS dávať podnety na materiálne a finančné zabezpečenie DH. Odborne pripravuje DH na vystúpenia, stmeľuje kolektív a v prípade vzniknutých problémov tieto urýchlene rieši v spolupráci s programovým pracovníkom MsKS. Zriaďovateľ na základe dohody o vykonaní práce zabezpečí finančnú odmenu dirigentovi za vedenie skúšok a vystúpení.

V.
Programový pracovník MsKS
Programový pracovník MsKS koordinuje činnosť DH, je sprostredkovateľom medzi MsKS a DH, kontroluje prípravu a vystúpenia dychovej hudby, zabezpečuje verejné účinkovanie DH.

VI.
Finančné zabezpečenie.
Dychová hudba mesta Levoča je finančne zabezpečená z príspevku MsKS. Na začiatku kalendárneho roka MsKS v spolupráci s dirigentom DH urobí predbežný rozpočet na materiálne a finančné odmeny za vystúpenia DH. Jednotlivým členom dychovej hudby bude vyplácaná finančná odmena za 1 hodinu účinkovania na základe výplatnej listiny MsKS. Dirigentovi sa vyplatí na základe zmluvy ročná odmena a to 2x ročne. Vyplácanie za vystúpenia členov DH bude 1x mesačne.

V Levoči: 1. 1. 2008

DYCHOVÁ HUDBA MESTA LEVOČA

Vznikla v roku 1921 (87. výročie). V dychovej hudbe vtedy začínalo dosť slušných muzikantov, ktorí sa oddali hudbe na celý život. Roky plynuli, starší sa postupne vytrácali, prichádzali mladší... Zákon života. Orientácia DH medzi 60. – 70. výročím bola spojená s rôznymi oslavami, štátnymi sviatkami, pohrebnými obradmi. Členovia DH pod vedením dirigenta pána PaedDr. Eduarda Micháleka dosahovali slušné umiestnenia v rámci okresných prehliadok a festivalov. Spríjemňujú rôzne spoločenské príležitosti v meste i okolí.
Jej historický význam, ako predstaviteľky regionálnej kultúry, amatérskeho charakteru je nepochybný a traduje sa od polovice 19. storočia minimálne.
V roku 1990, kedy došlo k zmene na dirigentskom poste, v prvom rade bolo nutné ju „udržať pod slnkom“. Nebolo to jednoduché, ako dôkaz tohto tvrdenia je aj fakt, že mnohé veľmi dobré orchestre s bohatou tradíciou jednoducho zanikli.
Zámer nedopustiť čosi podobné, viedol DH k tomu, že sa už 10 rokov, počas letnej turistickej sezón dychovka predstavuje v piatok verejnosti v parku. Hrubý odhad prekračuje stovku koncertov, ktoré počuli zahraniční turisti a samozrejme domácich nevinímajúc. Pravidelne účinkujú aj na rôznych oslavách mesta a reprezentujú naše mesto na rôznych festivaloch dychových hudieb.
Repertoár bol postupne obohatený o rôzne skladby populárneho charakteru a tak v súčasnosti môžeme počúvať v ich podaní, polky, valčíky, tanga, blues a swing.
V súčasnosti DH, ktorá má vyše 20 vynikajúcich hudobníkov, veľmi zodpovedne vedie dirigent Vladimír Tomko.

Členovia Dychovej hudby mesta Levoča:


Vladimír Tomko – dirigent

Milan Findura Rudolf Fľak Tomáš Bobko
Miroslav Comba Ľubomír Strážik Ladislav Lisovszki
Štefan Vrábeľ Miroslav Strážik Miroslav Dravecký
Peter Kováčik Rastislav Chovanec Ján Lang
Štefan Hasaj Peter Lipták Filip Suchý
Jozef Babej Ján Fľak Marek Pacenda
Peter Lipták Marek Pacenda Marek Lipták