Podrobnejšie o NAŠICH KLUBOCH
N E W    S T Y L E    B O Y S
...návrat na hlavnú stránku...

Tanečná skupina NEW STYLE BOYS pri Mestskom kultúrnom stredisku Levoča
Zoznam členov NOT SO BAD:

1. Ladislav Péchy (vedúci)
2. Patrik Težbir
3. Ivan Spišský
4. Lukáš Kordiak
5. Davin Wagner
6. Marek Okresa
7. Adam Salanci
8. Lukáš Salanci

ZRIAĎOVACIA LISTINA

I.
Základné ustanovenie
Na základe štatútu Mestského kultúrneho strediska Levoča, vydaného úradom podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 14/G/1 z 22. 11. 2007 s účinnosťou od 1. 1. 2008 organizáciou, ktorá plní funkciu informačného, spoločenského a výchovného zariadenia mesta Levoča. Na základe tohto uznesenia patrí pod pôsobnosť tejto organizácie zakladanie súborov, skupín a krúžkov záujmovo – umeleckej činnosti.

II.
Poslanie Tanečnej skupiny NEWS STYLE BOYS (ďalej len NSB)
Poslaním NSB je podieľať sa na obohacovaní kultúrneho života v meste.
Rozvoj tanca, prevencia sociálne nežiaducich javov a podpora voľno časových aktivít mládeže.
Združuje občanov hlavne deti a mládež mesta a regiónu, ktorí majú záujem o prácu v oblasti tanca brejk dance.

III.
Členstvo a vedenie skupiny
Členstvo v skupine je dobrovoľné a môže sa nim stať každý občan. Skupinu vedie trojčlenná rada, ktorá metodicky, organizačne a finančne zabezpečuje jeho činnosť. Pozostáva z pracovníka MsKS a dvoch členov skupiny, ktorí zároveň zodpovedajú za umeleckú stránku skupiny.

IV.
Finančné zabezpečenie
Finančné náklady skupiny, po schválení vedením MsKS Levoča, sú naviazané na rozpočet MsKS, z ktorého je financovaná.

V  Levoči: 1. 9. 2008