M E S T S K Á   K N I Ž N I C A

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča

Tel.:           053/451 2202
Fax:           053/451 0418
E-mail 1: msks.kniznica@levoca.sk
E-mail 2: msks.kniznicainfo@levoca.sk
E-mail 3: msks.kniznicasluzby@levoca.sk
 

URL:       http://lmk.levoca.sk               


História

Podľa dostupných materiálov knižnica vznikla zlúčením viacerých menších knižníc v roku 1911 a sídli na námestí Majstra Pavla č. 58. Je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje svoje služby obyvateľom mesta a okolia. Vo fonde sa okrem kníh nachádzajú aj iné média, ako sú brožúry, hudobniny, periodická a neperiodická tlač a podobne. Služby knižnice sú plne automatizované.

Knižničné služby:

- vypožičiavanie absenčných a prezenčných knižničných dokumentov,
- poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a to ústne i písomne,
- medziknižničná a medzinárodná knižničná výpožičná služba dokumentov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde knižnice,
- konzultačné informačné služby,
- rezervácia vypožičaných titulov,
- vypracovávanie rešerší z fondu knižnice,
- donáška kníh imobilným obyvateľom,
- reprografické služby,
- kultúrno-výchovné podujatia zamerané na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov.
Ponúkame Vám prenájom kinosály s kapacitou 350 miest a ďalších priestorov na poriadanie kultúrnych podujatí.

Výpožičný čas

Pondelok - 10:00 - 17:00 hod.
Utorok - 10:00 - 17:00 hod.
Streda - 13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok - 10:00 - 17:00 hod.
Piatok - 10:00 - 17:00 hod.
Sobota - 9:00 - 12:00 hod.

Cenník

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Pracovníci

Mgr. Petra Kočišová - t. č. 0915303566, Andrea Žihalová, Marcela Rušinová, Anna Labudová